Tyske flygtninge

Mellem den 11. februar og 5. maj 1945 blev omkring 238.000 tyskere, fortrinsvis fra Østpreussen, Pommern og De baltiske lande evakueret over Østersøen til det besatte Danmark.
Flygtningene bestod især af kvinder og børn og gamle, og elendigheden var stor. Efter den farefulde flugt var flygtningene præget af udmattelse og angst. De var underernærede, snavsede og lusebefængte, og mange af dem var alvorligt syge.

Til indkvarteringen af flygtningene beslaglagde tyskerne skoler, forsamlingshuse, hoteller, fabrikker og sportshaller.

Mod slutningen af april mistede de tyske besættelsesmyndigheder kontrollen med situationen. Mange flygtninge fik ikke mad, de syge blev ikke behandlet og ubegravede lig i hundredevis hobede sig op i pakhuse og kældre. Dødeligheden blandt flygtningene var forfærdende høj.

Situationen var kaotisk, da de danske myndigheder ved befrielsen overtog ansvaret for de godt 240.000 flygtninge, der på dette tidspunkt befandt sig i Danmark. Flygtningene var spredt ud på mere end 1.000 forlægninger. Det var en kæmpemæssig opgave, man stod over for. Nærmest fra den ene dag til den anden skulle der i det krigstrætte og nedslidte Danmark opbygges et apparat, der kunne forpleje de mange flygtninge. At der gik nogle måneder, før hele apparatet fungerede og dødeligheden blandt de tyske flygtninge faldt til et mere normalt niveau, kan ikke undre.

Omkring 17.000 tyske flygtninge døde i Danmark. Langt de fleste af dem omkom i 1945 i månederne omkring befrielsen, hvor forholdene var allermest kaotiske.

Der kom også tyske flygtninge til Øster Starup, fra den 13. maj til d. 6. juni 1945 blev der begravet 7 flygtninge på Øster Starup kirkegård. På et tidspunkt besluttede menighedsrådet, at der skulle sættes er trækors op på gravene, om dette er sket, eller om korsene er gået til grunde, vides ikke. I dag er gravene sløjfede.

I april måned 1945 blev det gamle missionshuset på Bramdrupvej beslaglagt af de tyske myndigheder til brug for tyske flygtninge. Der kom ca. 40, som boede i det lille hus indtil midt i juni, hvor danske myndigheder tog over og flyttede dem til en af de store samlelejre. Huset blev desinficeret og rengjort og der udbetaltes 600 kr til maling fra det offentlige til Indre Mission, som var ejer af huset.

Er der nogle, der ved hvor mange og hvor flygtningene ellers opholdt sig i Øster Starup, hører arkivet gerne.

De døde og begravede på Øster Starup kirkegård. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge har registreret gravene.

Gravminde fredericia
Mindesten på Nordre kirkegård, Fredericia

Det er nu med sikkerhed konstateret at de begravede flygtninge på Øster Starup kirkegård kort tid efter fredsslutningen er gravet op og flyttet til Nordre kirkegård ved Christianskirken i Fredericia. Der er gravsten med navn og data for hver begravet.


På kirkegården er der her begravet 236 tyske soldater, 165 civile flygtninge og 3 allierede flyvere.