Generalforsamling 2020

i lokalarkivet berammet til d. 12. marts hhv. d. 15.oktober 2020 kl. 19.00 på Øster Starup Skole er nu besluttet udsat til foråret 2021.
Nærmere information følger.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab med fastsættelse af kontingent

4. Valg *

5. Indkomne forslag **

6. Eventuelt

* jf. vedtægterne skal der i 2020 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bjarne Iversen, Jens Sørensen og Henrik Diekelmann.

Desuden vælges der hvert år:

2 suppleanter for bestyrelsen. På valg er Elisabeth Raffnsøe og Tove Hansen.

2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg som revisorer er Søren Aamand og Hans Jørgen Hjort og som revisorsuppleant Peter Bjerremand.

** Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 8 dage forinden.