Arkivets historie og vedtægter

Øster Starup lokalhistoriske forening er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 15. august 1989.

Der blev nedsat en arkivstyrelse, som fik ansvaret for at registrere de arkivalier, som gennem 1970erne var indsamlet lokalt, især af skoleleder Hedegaard Jensen.

Arkivet er en selvejende institution, hvis formål er:

– at indsamle registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig proviens med tilknytning til Øster Starup sogn, dets borgere foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

– at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Øster Starup sogns historie.

Arkivet forestås af en styrelse på 5 medlemmer, der udpeges af Øster Starup sogns lokalhistoriske forening.

Lokalarkivets fulde navn er: Øster Starup sogns lokalhistoriske forening og arkiv

og er registreret i CVR registret med nr. 30009622.

Bliv medlem af Øster Starup sogns lokalhistoriske forening.

Medlemskab incl. Spidsbarren for enkeltpersoner 75,00 kr, husstand 100,00kr.

Beløb kan indbetales på: Reg.nr. 1551 konto 0840537102

Dit bidrag er med til at holde lokalarkivet i drift.

Har du papirer eller fotos, du vil skille dig af med, er arkivet et godt alternativ til papirkurven.

Regler:

Private personarkiver og private institutioners arkiver er som oftest almindeligt tilgængelige efter 75 år. Der er i en række tilfælde aftalt andre tilgængelighedsfrister med arkivskaberne (den som har afleveret/ejeren). Adgang til private personarkiver og private institutioners arkiver, der er yngre end 75 år, gives som oftest af arkivet, men i en række tilfælde er det arkivskaberen eller dennes efterkommere, der kan give adgang til benyttelse. (Klausulering)

Billeder:

·         vær også opmærksom på, at loven skelner mellem fotografiske værker og fotografiske billeder.

·         for at et fotografi kan karakteriseres som et “værk”, skal det have en vis originalitet, og det skal være resultatet af en selvstændig skabende indsats. En tommelfingerregel siger, at billeder taget af professionelle fotografer er værker. Det betyder, at samling af billeder taget af pressefotografer skal betragtes som “værker”.

·         ophavsretten til fotografiske værker varer indtil 70 år efter fotografens dødsår.

·         fotografiske billeder er de billeder, der ikke betragtes som værker, dvs. som oftest private amatøroptagelser.

·         retten til et fotografisk billede varer indtil 50 år efter fremstillingen af det. Denne tidsfrist kan dog ikke anvendes på fotografiske billeder fremstillet før 1. januar 1970. Det betyder, at en fotograf ikke kan gøre sine rettigheder gældende over for “fotografiske billeder” optaget før 1970. Fotografiske billeder optaget i 1970 er “frie” i 2021.

——————————————————————————————————————————–

VEDTÆGTER

For

Øster Starup sogns lokalhistoriske forening/arkiv.

§1.  Foreningens navn er Øster Starup Sogns lokalhistoriske forening/arkiv, dets hjemsted er Øster Starup skole og arbejdsområde Øster Starup Sogn.

§2  Foreningens/arkivets formål er:

At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede-lydoptagelser, trykt materiale og andre data af enhver art, der tjener til belysning af Øster Starups sogns historie, ( topografisk, erhvervsmæssig, slægtshistorisk, manuskrifter, udklip, billeder, fotos, film, lydbånd, kort, dokumenter, m.m. )

§3   Som medlemmer kan optages alle interesserede personer, foreninger, institutioner med rettigheder svarende til ét medlemskab.

§4   Foreningens/arkivets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i januar kvartal, med mindst 14 dages varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.

§5   Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab med fastsættelse af kontingent

4. Valg.

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

§6  Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. På valg er således 2 medlemmer på ulige årstal, 3 på lige årstal.

Desuden vælges der hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen, og

2 revisorer og 1 revisorsuppleant,

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og referent

Såfremt foreningen/arkivet får tilskud fra kommunal myndighed, kan denne lade sig repræsentere i bestyrelsen med 1 medlem, ud over de 5 valgte medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 8 dage forinden.

Alle forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen/arkivet kan ske med simpelt stemmeflertal med to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst to ugers mellemrum, hvor forslaget har været på dagsordenen. Alle afstemninger skal være skriftlige, såfremt dette forlanges.

Regnskabet skal være revideret og fremlagt på generalforsamlingen.

Under forudsætning af økonomiske tilskud vil foreningen/arkivet være underkastet de støttende institutioners og bevilgende myndigheders revision

Der skal føres protokol på forsvarlig måde.

Bestyrelsen skal altid være ulønnet.

§6a  Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

De tegningsberettigede i foreningen kan give foreningens kasserer fuldmagt til via Netbank, at kunne disponere alene på foreningens konti.

De tegningsberettigede i foreningen kan give et bestyrelsesmedlem spørgeadgang til foreningens konti via Netbank.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§7  Bestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges en arkivleder til varetagelse af arkivets daglige drift, og i en hver henseende at drage omsorg for arkivmaterialet og at alle betroede effekter opbevares på forsvarlig og hensigtsmæssig måde og registreres. Det er endvidere et krav, at alle nye ledere skal gennemgå samtlige moduler i SLA’s arkivuddannelse.

Ved registrering skal fremgå en udførlig beskrivelse, giverens navn og adresse.

Giveren af dokumenter m.v. kan pålægge arkivet klausul m.h.t. offentliggørelsen, og under alle forhold respektere giverens ønsker. Giveren er til enhver tid berettiget til at få kopi af indleverede dokumenter.

§8   Foreningens /arkivets indhold er offentligt eje og skal under bestyrelsens tilsyn være offentlig tilgængelig samt være underkastet de til enhver tid gældende tilgængelighedsregler.

§9   I tilfælde af foreningens/arkivets ophør (j. f. §6), skal bestyrelsen drage omsorg for at alle foreningens/arkivets ejende deponeres et sted, af Vejle Stedsarkiv godkendt placering.

Eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens forslag til beslutning på generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen på Øster Starup Skole den 1. april 2019.

++++++

Lokalarkivets dækningsområder er Ø. Starup sogn i Vejle kommune.

Vel mødt på arkivet.

Du kan også søge i alle billeder og registreringer, som vi har fået registret, ved at besøge siden Arkiv.dk.