Generalforsamling 2019

 

Lokalarkivet afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 14. marts 2019 kl.19.00                    på Øster Starup skole.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

                 1. Valg af dirigent

                 2. Beretning

                 3. Regnskab med fastsættelse af kontingent

                 4. Valg.

                 5. Indkomne forslag 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 8 dage forinden.

               Bestyrelsens    Forslag til vedtægtsændring:                         

Udvidelse af §6 med præcisering af foreningens tegningsregler og hæftelse, med nyt:

  • 6a Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

De tegningsberettigede i foreningen kan give foreningens kasserer eller 3. mand fuldmagt til via Netbank, at kunne disponere alene på foreningens konti.

Der kan tillige gives et bestyrelsesmedlem spørgeadgang til foreningens konti via Netbank.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

                 6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Aage Justesen følge op på sin artikel “Stationsbyen Gravens” der blev bragt i Spidsbarren 2018. Der vil være mulighed for spørgsmål og svar undervejs.

Alle er velkommen.

Der bliver serveret kaffe og brød undervejs.