Generalforsamling 2019

 

Lokalarkivet afholdte ordinær generalforsamling torsdag d. 14. marts 2019 kl.19.00                    på Øster Starup skole med 26 deltagere

Dagsorden iflg. vedtægterne:

                 1. Valg af dirigent    -Jens Berg blev valgt som dirigent                             

                 2. Beretning     -bestyrelsens beretning fremlagt af formanden Bjarne Iversen

                 3. Regnskab   – fremlagt af kasserer Bendt S. Mathiasen

                 4. Valg  

                        på valg til bestyrelsen: Bendt S. Mathiasen og Kaj Petersen   -begge genvalgt

                        på valg som bestyrelsessuppleanter: Tove Hansen og Elisabeth Raffnsøe      

                                                           – begge genvalgt

                        på valg som revisorer: Søren Aamand og Hans Jørgen Hjort  -begge genvalgt

                        på valg som revisorsuppleant: Peter Bjerremand    -genvalgt

                 5. Indkomne forslag 

               Bestyrelsens    Forslag til vedtægtsændring:                         

Udvidelse af §6 med præcisering af foreningens tegningsregler og hæftelse, med nyt:

  • 6a Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

De tegningsberettigede i foreningen kan give foreningens kasserer fuldmagt til via Netbank, at kunne disponere alene på foreningens konti.

De tegningsberettigede i foreningen kan give et bestyrelsesmedlem spørgeadgang til foreningens konti via Netbank.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

blev vedtaget med 26 stemmer for, ingen imod og ingen blanke stemmer.

***************************

Dirigenten meddelte, at vedtægtsændringer kan ske med simpelt stemmeflertal med  to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst to ugers mellemrum og

indkaldte derfor medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 1. april 2019 kl. 11.00 på Øster Starup Skole i lokalarkivets lokale.

***************************

                 6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen fortalte og supplerede Aage Justesen på glimrende og spændende vis på sin artikel “Stationsbyen Gravens” der blev bragt i Spidsbarren 2018.

Der var flere spørgsmål og livlig debat efterfølgende. STOR TAK til Aage.

Bestyrelsen