Ekstraordinær generalforsamling 2019

Medlemmerne indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

mandag d. 1.april 2019 kl.11.00 på Øster Starup Skole i lokalarkivets lokale.

Eneste punkt på dagsordenen:

Godkendelse af første godkendelse af vedtægtsændring (ny §6a Tegningsregler og hæftelse) fra ordinær generalforsamling torsdag d. 14. marts 2019

Bestyrelsen

Referat

Ekstraordinær generalforsamling i Øster Starup Lokalarkiv mandag d. 1. april  2019 kl. 11.00

4 personer var mødt op til generalforsamlingen.

Eneste punkt på dagsordenen jf. vedtægternes §6:

Godkendelse af vedtægtsændringen

  • 6a Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.

 Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

De tegningsberettigede i foreningen kan give foreningens kasserer fuldmagt til via Netbank, at kunne disponere alene på foreningens konti.

De tegningsberettigede i foreningen kan tillige gives et bestyrelsesmedlem spørgeadgang til foreningens konti via Netbank.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

Formanden  Bjarne Iversen bød velkommen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet  og dermed beslutningsdygtig.

Ad) Dagsordens punkt

  • godkendelse af vedtægtsændringen

Vedtægtsændringen blev godkendt af de fremmødte medlemmer, ingen imod og ingen blanke stemmer.

  • 6a indskrives i vedtægterne og godkendelsesdatoen for Øster Starup sogns lokalforening og arkivs vedtægter vil således fremover være 1. april 2019.

 

Referent Bjarne Iversen